Zoznam aktuálne platných VZN . Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2023
1 / 2023 VZN na rok 2023   [939 kB - pdf]
2 / 2023 VZN zápis do ZŠ Skrabské na rok 2024   [211 kB - pdf]
3 / 2023 VZN na rok 2024   [273 kB - pdf]
Rok 2022
1 / 2022 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o plnení povinnej školskej dochádzky na území obce SKRABSKÉ   [872 kB - pdf]
Rok 2021
1 / 2021 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o plnení povinnej školskej dochádzky na území obce SKRABSKÉ   [873 kB - pdf]
Rok 2020
1 / 2020 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o plnení povinnej školskej dochádzky na území obce SKRABSKÉ   [229 kB - pdf]
2 / 2020 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Skrabské   [202 kB - pdf]
3 / 2020 VZN o udržiavaní čistoty v obci a ochrane verejnej zelene   [132 kB - pdf]
4 / 2020 VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené   [88 kB - pdf]
Rok 2019
1 / 2019 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o plnení povinnej školskej dochádzky na území obce SKRABSKÉ   [925 kB - pdf]
Rok 2018
1 / 2018 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o plnení povinnej školskej dochádzky na území obce SKRABSKÉ   [925 kB - pdf]
2 / 2018 Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Skrabské   [209 kB - pdf]
Rok 2017
1 / 2017 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o plnení povinnej školskej dochádzky na území obce SKRABSKÉ   [369 kB - pdf]
Rok 2016
2 / 2016 Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skrabské   [572 kB - pdf]
3 / 2016 VZN obce Skrabské o organizácií miestneho referenda   [332 kB - pdf]
4 / 2016 VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev   [110 kB - pdf]
Rok 2015
2 / 2015 VZN o podmienkach držania psov na území obce Skrabské   [67 kB - pdf]
3 / 2015 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obcí Skrabské   [142 kB - pdf]