VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obce SKRABSKÉ za rok 2022
Čitateľ vzorca "m zložka 1 až m zložka n"
Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť odpadu (kg)
200101 papier a lepenka 866
200102 sklo 8073
200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 708
200104 obaly z kovu 816
200108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 716
200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 86
200125 jedlé oleje a tuky 9
200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti 385
200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35 9150
200139 plasty 6813
200140 kovy 150
20014001 meď, bronz, mosadz 581
20014002 hliník 336
20014005 železo a oceľ 35878
SPOLU 64567
Menovateľ "mKO"
Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť odpadu (kg)
200101 papier a lepenka 866
200102 sklo 8073
200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 708
200104 obaly z kovu 816
200105 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob 12
200108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 716
200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 86
200125 jedlé oleje a tuky 9
200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti 385
200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35 9150
200139 plasty 6813
200140 kovy 150
20014001 meď, bronz, mosadz 581
20014002 hliník 336
20014005 železo a oceľ 35878
200301 zmesový komunálny odpad 58300
200307 objemný odpad 33700
200308 drobný stavebný odpad 0
SPOLU 156579
Úroveň vytriedenia odpadov obce Skrabské v roku 2022= 64567 / 156579 x 100%
ÚVKO = 41,24 %
ZÁVER: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Skrabské za rok 2022 je 41,23605 %. Obec Skrabské sa s uvedenou úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu v zmysle tabuľky č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov zaraďuje pod položku č. 5 so sadzbou 18 Eur/t pre rok 2023.


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
01. 01. 2022  Skrabske_VT_2022 115 kB [pdf]
01. 01. 2023  Skrabske_VT_2023 597 kB [pdf]
27. 02. 2023  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce Skrabské za rok 2022 159 kB [pdf]