ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
13.12.2023 Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi [159 kB - pdf] FÚRA s.r.o 36211451
27.11.2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20204270 [94 kB - pdf] Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424
19.09.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny [4 165 kB - pdf] Východoslovenská energetika a. s. 44483767
04.09.2023 Zmluva o spolupráci [635 kB - pdf] Úrad Vlády SR 00 151 513
31.08.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "spracovanie dokladov a transakcií (účtovné prípady) vrátane ročnej účtovnej závierky a záverečného účtu... [644 kB - pdf] PHZ tender s.r.o 53293151
22.08.2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3” [2 827 kB - pdf] Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348
22.08.2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3” [2 828 kB - pdf] Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348
01.08.2023 Zmluva č 1410/2023/OPR o poskytnutí dotácie [223 kB - pdf] Prešovský samosprávny kraj 37870475
29.06.2023 ZMLUVA O DIELO č 06/06/2023 vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy č.s.77 v obci Skrabské“ [234 kB - pdf] INŽINIERSKA AGENTÚRA, s.r.o. 36 839 051
27.06.2023 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci [85 kB - pdf] Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a 30 854 687
30.05.2023 Zmluva o nájme nehnuteľností [133 kB - pdf] Rímskokatolícka farnosť Obetovania Pána, Skrabské 31 979 416
18.05.2023 Zmluva o prevode výpočtovej techniky [149 kB - pdf] Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEU 45736359
17.05.2023 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu [6 424 kB - pdf] ESPIK Group s.r.o 46754768
10.05.2023 Zmluva o poskytovaní služieb [159 kB - pdf] PcProfi s.r.o. 44685173
10.05.2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb [245 kB - pdf] Ing. Janka Herpáková - audítor 34 570 918
28.04.2023 Dodatok č. 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi [301 kB - pdf] Fúra, s.r.o. 36211451
21.03.2023 Podpora zamestnanosti v zmysle §54 zákona o službách zamestnanosti [48 kB - pdf]
20.03.2023 Zmluva o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu [84 kB - pdf]
22.02.2023 Dohoda 23/40/054/145 [708 kB - pdf]
22.02.2023 Dohoda 23/40/054/158 [454 kB - pdf]
10.02.2023 DODATOK Č. D01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021- 004901 zo dňa 26.01.2022, názov projektu: „Miestne občianske poriadkové služby v obci Skrabské“, kód projektu v ITMS2014+: [1 996 kB - pdf] Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866
30.01.2023 Dohoda č.23/40/054/16 [629 kB - pdf]
26.01.2023 Kúpna zmluva na dodanie tovaru [76 kB - pdf] Martin Mikula-MARKO 32036078
Mohlo by Vás zaujímať: